Sobota, 15 Maj
Imieniny: Bonifacego, Julity, Macieja -

Reklama


Reklama

Miejski Dom Kultury zaprasza na konkurs „Kolędy i pastorałki online”


Miejski Dom Kultury w Szczytnie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie "Kolędy i pastorałki online". Termin nadsyłania prac: 8 lutego 2021 r.REGULAMIN KONKURSU
KARTA ZGŁOSZENIA

Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu pn. „Kolędy i pastorałki online” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Miejski Dom Kultury w Szczytnie, z siedzibą przy ul. Polskiej 12, 12-100 Szczytno (zwany dalej „Organizatorem”).

Założenia i cel Konkursu
Aby wziąć udział w konkursie należy nagrać film z wykonaniem przez uczestnika/ków Konkursu (zwanego dalej: „uczestnikiem”) dowolnej kolędy, pastorałki lub piosenki o tematyce świątecznej.
Celem Konkursu jest rozbudzanie twórczości muzycznej uczestników, kształtowanie zainteresowań muzycznych i zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Organizator zastrzega, że uczestnicy biorący udział w Konkursie, nie mogą swoim zachowaniem naruszać przepisów (nakazów, zakazów) obowiązujących w Polsce w okresie stanu epidemii.

Forma prac
- na Konkurs należy zgłosić 1 film pokazujący uczestnika/uczestników Konkursu wykonującego/wykonujących 1 piosenkę,
- film zgłasza 1 uczestnik, imiona i nazwiska współwykonawców należy podać w karcie zgłoszeniowej;
- film musi być wykonany na potrzeby niniejszego Konkursu (nie może być wcześniej nigdzie prezentowany ani publikowany),
- jeśli na filmie znajdą się wizerunki innych osób, uczestnik powinien uzyskać zgodę tych osób, na upublicznienie ich wizerunków w ramach Konkursu; filmy mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym, kamerą itp.,
- Jury nie ocenia jakości filmu; ocenie podlega jedynie wykonanie utworu muzycznego według kryteriów oceny zawartych w punkcie 6 niniejszego Regulaminu
- preferowany format pliku - *.mp4
- czas wykonania nie może przekroczyć 5 minut
- przesłany materiał dźwiękowo - wizualny musi być w jakości pozwalającej na czytelny odbiór obrazu, tekstu oraz muzyki przez członków jury

Warunki uczestnictwa
- udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny,
- w konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku szkolnym uczące się na terenie Miasta i Gminy Szczytno
- osoby niepełnoletnie muszą uzyskać pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego), której treść została zamieszczona w Karcie Zgłoszeniowej, (także współwykonawcy)
- przesłanie filmu w terminie wskazanym w pkt. 5 wraz z poprawnie wypełnioną Kartą Zgłoszenia – do pobrania na stronie www.mdk.miastoszczytno.pl w artykule dotyczącym konkursu,
- Podział na kryteria wiekowe:
Kategoria I - uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych
Kategoria II - uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych
Kategoria III – kategoria open (młodzież, dorośli i grupy mieszane)
- Piosenka może być wykonana a'capella, z podkładem muzycznym lub z towarzyszeniem instrumentów
- Ze względu na przeprowadzenie konkursu w czasie ogłoszonego na terytorium RP stanu epidemii i zalecenia Ministra Zdrowia do pozostawania w domu, wykonanie piosenki musi odbyć się w sposób nie naruszający obowiązujących przepisów (nakazów, zakazów) obowiązujących w Polsce w okresie stanu epidemii.
- uczestnik zgłaszający film do Konkursu:
a. oświadcza, że nie narusza on praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, są wolne od wad prawnych a ich treść jest zgodna z obowiązującym prawem,
b. udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z filmu na zasadach określonych w Karcie Zgłoszenia,
c. zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych do filmu, na zasadach określonych w Karcie Zgłoszenia.

Termin i sposób dostarczenia prac
- termin dostarczenia materiałów upływa w dniu 8 lutego 2021 r., o godzinie 15:00,
- film z nagraniem wraz z podpisaną Kartą Zgłoszenia (skan lub zdjęcie), należy przesłać na adres e-mail Organizatora: admin@mdk.szczytno.pl z dopiskiem w tytule: Konkurs „Kolędy i pastorałki online”
- Uczestnik może zabezpieczyć skan Karty Zgłoszenia hasłem, przekazując Organizatorowi hasło w odrębnej wiadomości e-mail.

Kryteria oceny
- technika wykonawcza (intonacja, rytm, czytelność i jasność wykonania);
- interpretacja (właściwe zastosowanie dynamiki, tempa, barwy, oddanie charakteru utworu);
- całościowe wrażenie artystyczne (stopień trudności wybranego utworu, dostosowanie piosenki do wieku i możliwości wykonawców);
- tematyka dostosowana do założeń konkursu

Jury nie ocenia jakości technicznej nagrania filmu konkursowego niemniej jednak powinien on spełniać warunki jakościowe zawarte w pkt. 3 niniejszego regulaminu

Dyskwalifikacja prac
Jury może zdyskwalifikować prace, które:
- zostały dostarczone po terminie,
- nie są zgodne z tematem Konkursu,
- zawierają obraźliwe treści.

Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród
- prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora,
- ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 12 lutego 2021 r. na stronie internetowej www.mdk.miastoszczytno.pl oraz profilu FB www.facebook.com/MDKSzczytno poprzez opublikowanie imion oraz nazwisk zwycięzców. Organizator nie powiadamia uczestników indywidualnie o wynikach Konkursu,
- Jury przyzna nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w każdej kategorii.
- Jury ma prawo nie wyłonić zwycięzców,
- Jury może przyznać dodatkowo wyróżnienia,
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu,
- decyzje podjęte przez Jury są ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie,

Pokonkursowa prezentacja filmów
Prace zgłoszone do konkursu mogą zostać opublikowane na stronie internetowej lub na Facebooku Organizatora.

Postanowienia końcowe
- Organizator zastrzega, że ma prawo do wykorzystania w swoich materiałach filmowych nadesłanych prac, a powstały materiał będzie wyłączną własnością Organizatora i będzie użyty jedynie w celach niekomercyjnych,
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Konkursu.
- Wszelkie spory rozstrzyga Organizator, po wcześniejszym wzniesieniu skargi na piśmie na adres sekretariat@mdk.miastoszczytno.pl,
- Uczestnik zgłaszający pracę wraz z podpisaną Kartą Zgłoszenia oraz Oświadczeniem akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
- Prace nie spełniające warunków Regulaminu nie będą rozpatrywane. Informacje w sprawie Konkursu można uzyskać za pośrednictwem e-maila: sekretariat@mdk.miastoszczytno.pl
- Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponosi uczestnik.
- Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.


Reklama

ReklamaKomentarze do artykułu

Napisz

Reklama


Komentarze

 • Potężny pożar w Trelkowie, płonie były kościół (zdjęcia)
  współczuć , współczuję ale nie dziwę się, że wybuchł pożar . Każdy kto tamtędy przejeżdżał wie o czym pisze . Bałagan , rozgardiasz , brak ładu i składu . Trudno opisać to miejsce. Totalny chaos . Skoro tak było i w środku , to była tylko kwestia czasu tego jednak nieszczęścia.

  Mariola


  2021-05-14 10:06:41
 • Eksperymentują na Bartnikach
  Fajny eksperyment. Jeżeli będzie udany to może inne miasta na tym skorzystają. Życzę udanego eksperymentu.

  WSK


  2021-05-14 08:51:32
 • Adrian Czech wygrał XII edycję Olimpiady Policyjnej (zdjęcia)
  Wstyd tylko, że w gronie laureatów zabrakło uczniów z szczycieńskiego liceum policyjnego. Uczący tam pan policjant z WSPOL nie popisał się

  Mieszkaniec


  2021-05-13 18:08:20
 • Potężny pożar w Trelkowie, płonie były kościół (zdjęcia)
  Co za szkoda. To była taki piękny, kameralny kościół, z dużym trudem remontowany od kilku lat. Bardzo współczuję pogorzelcom.

  Katarzyna Sieklucka


  2021-05-13 16:16:29
 • Niezależność samorządowa (rozmowa „Tygodnika Szczytno”)
  Panie radny Krassowski, z Pana wypowiedzi jasno wynika, że urzędnicy nie powinni być radnymi, i tym razem ma Pan absolutną rację.

  WSK


  2021-05-13 14:56:13
 • Plac Juranda zaczyna zmieniać swoje oblicze (zdjęcia)
  Za stary jestem, żeby łykać takie kluski: jeśli RM się na coś zgadza - to jej komisje mają prawo, a nawet obowiązek opiniowania projektów, za którymi podniosły rękę.. To zależy tylko i wyłącznie od szefów komisji, lub radnych, którym na czymś zależy. Ja się zastanawiam - bo jakoś nie mogę sobie przypomnieć - czy któryś z tych \"mędrców\" w radzie - dał ogłoszenie w prasie o to, aby mieszkańcy Szczytna wyrazili się na temat np. tego rodzaju zagospodarowania Pl. Juranda. Mnie się to też nie podoba, ale nikt nie raczył mnie zapytać, jako obywatela, o zdanie. A zwłaszcza nie zrobił tego radny/a z mojego okręgu. Jak przyjdzie na to pora - to powiem, który/a to magik/ czka - z imienia i nazwiska - niech no się który/a odezwie w tej sprawie.

  Do Społecznika


  2021-05-13 13:31:03
 • Plac Juranda zaczyna zmieniać swoje oblicze (zdjęcia)
  Ten pomysł to kolejna porażka burmistrza to jakiś koszmar za co się weźmie to spartoli za nic mu nie wychodzi czas już go odwołać,miasto we wszystkich rankingach na samym końcu

  Adalbert


  2021-05-13 10:15:40
 • Pies uwięziony w... bramie, na ratunek wezwano strażaków (zdjęcia)
  Pies poczuł zew krwi . Zapewne chciał przedostać się na posesję swojej psiej \"narzeczonej\". Tak chciał zrobić mój pies ale przełaził nad poziomym prętem.Zawisł w pół .Łeb po jednej , a ogon po drugiej stronie . Straż pożarna nie była potrzebna. Udało się go uwolnić, bez uszczerbku dla jego skóry.

  Anna


  2021-05-12 21:59:33
 • Plac Juranda zaczyna zmieniać swoje oblicze (zdjęcia)
  Mylisz się Taki sobie czytelniku. Rada z własnej inicjatywy lub na wniosek Burmistrza przeznacza środki na daną inwestycję np. zagospodarowanie Placu Juranda, ale za sposób jej wykonania odpowiada Burmistrz - patrz Plac Juranda. Rada Miejska wyraża lub też nie wyraża zgody na zadłużenie miasta, o które wnioskował Burmistrz.

  Społecznik


  2021-05-12 21:55:17
 • Plac Juranda zaczyna zmieniać swoje oblicze (zdjęcia)
  TO JEST CHORE!!! JUŻ JEST PROBLEM Z ZAPARKOWANIEM ŻEBY ZAŁATWIĆ SPRAWE W URZEDZIE MIASTA......TO CO BĘDZIĘ PO TYM WSPANIAŁYM POMYŚLE URZĘDNIKA??

  KTOŚ


  2021-05-12 21:06:52

Reklama