Niedziela, 17 Październik
Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła -

Reklama


Reklama

Konkurs na kartkę lub palemkę wielkanocną


Miejski Dom Kultury w Szczytnie zaprasza do wzięcia udziału w "Konkursie na kartkę lub palemkę wielkanocną". Termin nadsyłania prac: 2 kwietnia 2021 r.REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA

 

1) Organizator Konkursu

Organizatorem „Konkursu na kartkę lub palemkę wielkanocną” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Miejski Dom Kultury w Szczytnie, z siedzibą przy ul. Polskiej 12, 12-100 Szczytno (zwany dalej „Organizatorem”).

 

2) Założenia i cel Konkursu

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę plastyczną w postaci ozdobnej kartki świątecznej lub plamy wielkanocnej, następnie udokumentować swoja pracę za pomocą fotografii i przesłać je wraz z Kartą Zgłoszenia pod adres admi@mdk.szczytno.pl

Celem Konkursu jest rozbudzanie szeroko pojętej kreatywności wizualnej i plastycznej oraz zachęcanie do aktywnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu.

 

3) Forma prac

- na Konkurs należy zgłosić 1 pracę postaci samodzielnie wykonanej kartki świątecznej lub palemki wilkanocnej;

- dopuszcza się wykonanie pracy dowolną techniką wizualną, t. j. rysunek, rzeźba, kolaż, zdjęcie, model, czy grafika komputerowa.

- bez względu na wybraną formę, Uczestnik przesyła pracę konkursową w postaci zdjęć/plików w formacie *.jpg

- Jury nie ocenia jakości zdjęć pracy; ocenie podlega jedynie treść pracy według kryteriów zawartych w punkcie 6 niniejszego Regulaminu.

- jeśli na materiale znajdą się wizerunki innych osób, uczestnik powinien uzyskać zgodę tych osób, na upublicznienie ich wizerunków w ramach Konkursu;

- przesłany materiał musi być w jakości pozwalającej na czytelny odbiór przez członków jury

 

4) Warunki uczestnictwa

- jedna osoba może zgłosić tylko 1 pracę konkursową; (1 palemka albo 1 kartka)

- udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny;

- w konkursie mogą wziąć udział dzieci uczące się w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Szczytno;

- osoba niepełnoletnia musi uzyskać pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego), której treść została zamieszczona w Karcie Zgłoszeniowej;

- przesłanie filmu lub zdjęcia w terminie wskazanym w pkt. 5 wraz z poprawnie wypełnioną Kartą Zgłoszenia – do pobrania na stronie www.mdk.miastoszczytno.pl w artykule dotyczącym konkursu;

- Jury przyzna nagrody rzeczowe w następujących kategoriach:

 

KARTKA ŚWIĄTECZNA

- uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych – I, II, III miejsce

- uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych – I, II, III miejsce

 

PALEMKA WIELKANOCNA

- uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych – I, II, III miejsce

- uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych – I, II, III miejsce

 

- Ze względu na przeprowadzenie konkursu w czasie ogłoszonego na terytorium RP stanu epidemii i zalecenia Ministra Zdrowia do pozostawania w domu, zaleca się wykonanie pracy konkursowej w sposób nie naruszający obowiązujących przepisów (nakazów, zakazów) obowiązujących w Polsce w okresie stanu epidemii.


Reklama

- uczestnik zgłaszający pracę do Konkursu:

a. oświadcza, że nie narusza on praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, są wolne od wad prawnych a ich treść jest zgodna z obowiązującym prawem,

b. udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z filmu lub zdjęcia na zasadach określonych w Karcie Zgłoszenia,

c. zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych do filmu lub zdjęcia, na zasadach określonych w Karcie Zgłoszenia.

 

5) Termin i sposób dostarczenia prac

- termin dostarczenia materiałów upływa w dniu 2 kwietnia 2021 r., o godzinie 15:00,

- pliki zdjęciowe wraz z podpisaną Kartą Zgłoszenia (skan lub zdjęcie), należy przesłać na adres e-mail Organizatora: admin@mdk.szczytno.pl z dopiskiem w tytule: „Konkursu na kartkę lub palemkę wielkanocną” (decyduje data wpływu wiadomości e-mail do Organizatora)

- Uczestnik może zabezpieczyć skan Karty Zgłoszenia hasłem, przekazując Organizatorowi hasło w odrębnej wiadomości e-mail.

 

6) Kryteria oceny nadesłanych prac

- technika wykonania;

- atrakcyjność wizualna;

- pomysłowość;

- kreatywność;

 

Jury nie ocenia jakości technicznej zdjęć prac konkursowych niemniej jednak powinny one spełniać warunki jakościowe zawarte w pkt. 3 niniejszego regulaminu

 

7) Dyskwalifikacja prac

Jury może zdyskwalifikować prace, które:

- zostały dostarczone po terminie,

- nie są zgodne z tematem Konkursu,

- zawierają obraźliwe treści,

- są zgłoszone przez osoby nie kwalifikujące się do udziału w konkursie,

 

8) Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród

- prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora,

- ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 7 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej www.mdk.miastoszczytno.pl oraz profilu FB www.facebook.com/MDKSzczytno poprzez opublikowanie nadesłanych prac oraz imion i nazwisk zwycięzców. Organizator nie powiadamia uczestników indywidualnie o wynikach Konkursu,

- Jury przyzna nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w każdej kategorii.

- Jury ma prawo nie wyłonić zwycięzców,

- Jury może przyznać dodatkowo wyróżnienia,

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu,

- decyzje podjęte przez Jury są ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie,

 

9) Pokonkursowa prezentacja materiałów konkursowych

Prace zgłoszone do konkursu mogą zostać opublikowane na stronie internetowej lub na Facebooku Organizatora.

 

10) Dane osobowe

- Administratorem danych osobowych uczestników przetwarzanych w siedzibie Organizatora jest: dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie, ul. Polska 12, 12-100 Szczytno – Andrzej Materna

- Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który udziela wyjaśnień w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania ze swoich praw przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych, proszę skontaktować się z Inspektorem pod adresem e-mail: iod@mdk.miastoszczytno.pl;

- Dane osobowe przetwarzane będą:

Reklama

a. W celu udziału i przeprowadzenia konkursu, a także wyłonienia zwycięzców oraz kontaktu w sprawie wręczenia nagród i upublicznienia wyników konkursu oraz prac konkursowych wraz z danymi autorów prac, na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

- Dane osobowe Uczestników, którym zostanie przyznana nagroda mogą być także przetwarzane na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego od nagród są przetwarzane na podstawie przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez okres 5 lat kalendarzowych po roku zakończenia Konkursu.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do udziału w konkursie.

- Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co jest równoważne ze zrezygnowaniem udziału w Konkursie, a w przypadku zwycięstwa z przepadkiem nagrody.

- Uczestnik prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- Dane osobowe uczestników będą przetwarzane do czasu wyłonienia zwycięzców. Dane zwycięzców będą wykorzystywane przez okres realizacji promocji, a następnie zostaną zarchiwizowane na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej.

- Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie danych osobowych.

- Dane osobowe wykorzystywane do celów promocyjnych mogą być udostępniane na stronach internetowych partnerów, sponsorów, współorganizatorów, a także w siedzibie Organizatora.

 

W związku z możliwością udostępnienia zdjęć prac oraz zdjęć z wręczenia nagród na stronie Organizatora na Facebooku, Organizator informuje, że Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland przystąpił do programu Tarcza prywatności UE-USA i uzyskały certyfikaty potwierdzające zgodność przetwarzania przez nich danych z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

11) Postanowienia końcowe

- Organizator zastrzega, że ma prawo do wykorzystania w swoich materiałach filmowych nadesłanych prac, a powstały materiał będzie wyłączną własnością Organizatora i będzie użyty jedynie w celach niekomercyjnych,

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Konkursu.

- Wszelkie spory rozstrzyga Organizator, po wcześniejszym wzniesieniu skargi na piśmie na adres sekretariat@mdk.miastoszczytno.pl,

- Uczestnik zgłaszający pracę wraz z podpisaną Kartą Zgłoszenia oraz Oświadczeniem akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

- Prace nie spełniające warunków Regulaminu nie będą rozpatrywane. Informacje w sprawie Konkursu można uzyskać za pośrednictwem e-maila: sekretariat@mdk.miastoszczytno.pl

- Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponosi uczestnik.

- Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.Komentarze do artykułu

Napisz

Reklama


Komentarze

 • Port Lotniczy Olsztyn-Mazury ma nowego prezesa
  Pompowanie pieniędzy w coś co nie ma.racji bytu to specjalność olsztyńskich oficjeli. Ilość pieniedzy która została wypompowana w ta super inwestycje nigdy się nie zwróci o dochodach nie wspominając.

  szczytno


  2021-10-16 14:35:36
 • Wójt bez „korony”, gmina w „ogonie” szczepień
  No i ludzie powinni brać przykład. Jak by się nikt nie szczepił i w maskach nie chodził to żydokomuna by odpuściła ze swoim pseudowirusem.

  Waldek


  2021-10-16 06:43:39
 • Tajemniczy inwestor zaskoczył radnych, nie Ikea, nie Intel, ale COŚ
  Już od dawna się o tym mówi, tylko radni nie słuchają przedsiębiorców. Na naszym terenie jest duży potencjał.Przede wszystkim ustalić plan jakich inwestorów można ściągną na nasze piękne Mazury. Szkoda, że tyle fajnej przestrzeni zostało wykorzystne pod super markety. Słabo zarządzająca kadra z przykrością to informuje. Piękne miejsce wydobycie zamku tam powinno kwitnąć restauracjami z wielkiego wydarzenia. Masę zabytkow nie wykorzystanych a ciągle niszczą spustoszone budynki. Pisać każdy może a, gdzie działania i czyny. Narazie to tylko wirtualnie patrzę na zieleń, chodniki i lawczki wykorzystne w tak pięknym miejscu jak deptak Palcu Juranda. Brak szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka, walkaa i pogoń, żeby być na czele wirtualnego Świata.

  Tajemniczy gość


  2021-10-15 23:27:00
 • Łzy po różach, bezkarne zniszczenia
  A spalić dziada.

  Kurczak


  2021-10-15 21:44:20
 • Czyste powietrze z większą kasą
  Spokojnie Kakr...nie udusisz się \"smogiem\", bo zwyczajnie nie zdążysz.... wcześniej albo zamarzniesz, albo umrzesz z głodu, bo wydasz większość z domowego budżetu na gaz :D Ceny gazu już poszły trzykrotnie w górę, a to dopiero początek...współczuje tym co zamienili piece węglowe na gazowe :) Załatwili was eko-talibowie, poczujecie to jeszcze tej zimy. W Krakowie zakazano palenia w kominku, zabroniono pieców węglowych, wszystko to w celu poprawienia fatalnego powietrza, a smog jak jest tak jest i będzie, bo Kraków usytuowany jest w niecce. Ale niektórzy ludzie są głupi...

  XXX


  2021-10-15 21:28:57
 • Łzy po różach, bezkarne zniszczenia
  Do włodarza....w miejscowości Rańsk właściciele pewnego gospodarstwa od lat wynoszą pozostałości po lecie, jesieni.... Robią kompostownik po drugiej stronie swojej posiadlosci, czyli po drugiej stronie ulicy. Kierunek Jeleniowi...

  Martyna


  2021-10-15 21:22:00
 • Dyskutują o cenach śmieci, w budżecie brakuje 2 mln zł
  Czy radny Tomasz wie ile jest 2+2? Zapewne odpowie 9 w moim portfelu.....

  Karolina


  2021-10-15 21:18:02
 • Dyskutują o cenach śmieci, w budżecie brakuje 2 mln zł
  Ktoś wybrał tych nieuków. Czy dla większości radnych miejskich matematyka jest niezrozumiała?

  Grzegorz


  2021-10-15 21:16:42
 • Tajemniczy inwestor zaskoczył radnych, nie Ikea, nie Intel, ale COŚ
  Mam w dupie Szczytno stołek się liczy a Mańkowski przed wyborami obiecywał zakłady przetworcze i gdzie one powstały?

  TomaszŁ


  2021-10-15 19:08:34
 • Łzy po różach, bezkarne zniszczenia
  Sołtys solidny nawet że świetlicy nie można korzystać bo piłeczki od tenisa stołowego się niszczą jak się odbijają więc lepiej zamknąć.

  Wojtek diabeł


  2021-10-15 18:45:46

Reklama