Środa, 16 Czerwiec
Imieniny: Jolanty, Lotara, Wita -

Reklama


Reklama

Burmistrz Krzysztof Mańkowski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych


PROMOCJA. Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt „Wspólny Plan” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

* Minęło już ponad 20 lat od momentu przyjęcia obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytno. W celu aktualizacji tego dokumentu planistycznego Gmina Miejska Szczytno przystąpiła do sporządzenia nowego studium. W ramach prac nad projektem włodarze miasta postanowili wziąć udział w projekcie „Wspólny Plan”, który ma na celu aktywizację mieszkańców Szczytna w procesie tworzenia nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

 

* Chcąc dowiedzieć się więcej na temat studium, projektu oraz konsultacji społecznych postanowiliśmy porozmawiać z Burmistrzem Miasta Szczytno Panem Krzysztofem Mańkowskim.

.Dzień dobry Panie Burmistrzu, czy wyjaśni Pan, czym jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ponieważ ta nazwa nie dla każdego może być zrozumiała.

 

Dzień dobry, oczywiście z chęcią odpowiem na wszystkie pytania. Doskonale rozumiem, że nie dla każdego jest to termin jasny. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym dokumentem planowania przestrzennego na terenie gminy, a każda gmina ma obowiązek jego posiadania. Studium odzwierciedla politykę przestrzenną gminy. Z tego dokumentu dowiemy się, co na danym obszarze jest pożądane oraz co gmina i jej mieszkańcy chcą, aby tam powstało.

 

Czyli studium nie narzuca nam stanowczo, że na danym terenie muszą powstać np. tylko domki jednorodzinne i nic innego nie będziemy mogli tam wybudować?

 

Dokładanie, dokumentami planistycznymi, ściśle określającymi sposób zagospodarowania określonego terenu, są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy. Studium wskazuje kierunki rozwoju oraz określa ogólne zasady zagospodarowania terenu. Jest swego rodzaju wskazówką dla inwestora, że na danym terenie pożądana przez gminę i jej mieszkańców jest dana funkcja.

 

Czyli mieszkańcy mają wpływ na to, co może powstać na całym obszarze gminy?

 

Owszem. Chcemy, aby nasi mieszkańcy i nie tylko oni, ale także osoby związane ze Szczytnem aktywnie uczestniczyli przy opracowaniu nowego studium. Dlatego postanowiliśmy wziąć udział w projekcie „Wspólny plan”.

 

Uprzedził Pan moje kolejne pytanie. Czym zatem jest projekt „Wspólny plan”?

 

Czytam Panu w myślach (śmiech). Chcieliśmy zaangażować jak największą liczbę osób w proces tworzenia nowego studium, ponieważ podczas zbierania wniosków w ramach procedury planistycznej określonej przepisami, do studium wpłynęły tylko dwa wnioski formalne. Wtedy również dowiedzieliśmy się o projekcie „Wspólny Plan”. W ramach tego projektu pozyskaliśmy środki finansowe na przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących nowego studium, a także wsparcie merytoryczne w procesie przeprowadzania konsultacji społecznych fundacji Stabilo z Torunia oraz fundacji WiseEuropa, mających duże doświadczenie w konsultacjach społecznych.

Czym są konsultacje społeczne, o których Pan wspomina?

 

Konsultacje społeczne to sposób zbierania opinii, stanowisk i propozycji od mieszkańców i instytucji zainteresowanych planowanymi zmianami w mieście, w tym przypadku zmianami związanymi ze sporządzanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Konsultacje społeczne są dialogiem pomiędzy przedstawicielami miasta a mieszkańcami. Chcemy, dzięki pozyskanym z projektu funduszom oraz wiedzy naszych opiekunów z fundacji Stabilo, dotrzeć i zaangażować jak największą część mieszkańców do aktywnego współtworzenia nowego studium. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i sposoby docierania do mieszkańców pomogą nam w przyszłości aktywnie włączać mieszkańców w procesy decydowania o tym, jak nasze miasto ma wyglądać i jak się rozwijać.

 

Czy może Pan nam powiedzieć, jak będą przebiegały konsultacje?

 

W ramach projektu, wraz z naszymi przyjaciółmi z fundacji Stabilo, konsultacje społeczne podzieliliśmy na kilka etapów. Pierwszy z nich już za nami. Był to etap diagnozy, w ramach którego przeprowadziliśmy analizę dokumentów bezpośrednio związanych ze studium. Kolejnym działaniem były wideokonferencje z Radnymi Miasta Szczytno oraz Radą Gospodarczą przy Burmistrzu Miasta Szczytno. Urbanista omówił tematykę związaną ze studium, a powołany w ramach projektu zespół wskazał, jak istotne są konsultacje społeczne i w jaki sposób będą prowadzone. W ramach tego etapu powstała również specjalna zakładka na stronie miasta Szczytno informująca o tym czym są konsultacje społeczne i w jakich sprawach są w chwili obecnej prowadzone. Kolejnym etapem jest etap informowania, w ramach którego stworzyliśmy specjalne logo rozpoznawcze konsultacji społecznych w Szczytnie. Zamierzamy dotrzeć z ulotką informacyjną do mieszkańców miasta. Ulotka będzie zawierała ankietę na temat zagospodarowania terenu miasta. Zachęcam już teraz mieszkańców do jej uzupełnienia i złożenia do urny we wskazanych na ulotce miejscach. Na ulotce znajdzie się również informacja, w jakiej formie można będzie złożyć wnioski formalne. Wraz z ulotką pojawią się plakaty informujące o tym, jakie działania w ramach konsultacji zostaną podjęte. Kolejnym elementem etapu informowania jest umieszczenie na jednym z autobusów ZKM (oklejenie) informacji i apelu, zapraszającego do udziału w konsultacjach społecznych. Materiały promujące konsultacje społeczne w naszym mieście znajdziemy również na stronie Gminy Miejskiej Szczytno i stronach przedszkoli i szkół, Miejskiego Domu Kultury czy Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz na infokioskach i telebimie. Mam nadzieję, że informacje tam zawarte będą zrozumiałe i czytelne dla każdego mieszkańca. Pamiętajmy! Każdy z nas ma wpływ na przestrzeń naszego miasta.

 

Przedstawił nam Pan etap diagnozy i informowania. Jakie są kolejne?

 

Tak, oczywiście są kolejne etapy. Następnym jest etap zasięgania opinii. W czerwcu i lipcu bieżącego roku będziemy zbierać ankiety, opinie i wnioski do studium. Za pomocą udostępnionego w ramach projektu serwisu http://kmap.pl będzie można wypełnić elektroniczną ankietę. W serwisie będzie można zaznaczyć obszar i wpisać swoje sugestie na temat jego zagospodarowania. 5 czerwca zrealizowany zostanie Dzień Konsultacji Społecznych. Każdy, kto przyjdzie do punktu konsultacyjnego rozstawionego na pasażu przed plażą miejską będzie mógł wypełnić ankietę, złożyć swoje propozycje czy opinie w zakresie zagospodarowania miasta, a także uzyskać informacje o tym, jak złożyć wnioski formalne do studium. W ramach tego etapu zaplanowane jest również spotkanie z mieszkańcami, na którym będzie można dowiedzieć się czym jest studium, a także wziąć udział w części warsztatowej przedstawiając swoje pomysły dotyczące zagospodarowania terenu miasta. Powtórzymy również zbieranie wniosków formalnych w ramach procedury planistycznej. Ostatnim etapem konsultacji będzie informacja zwrotna na temat przeprowadzonych konsultacji. Na spotkaniach bądź wideokonferencjach z Radnymi Miasta Szczytno, Radą Gospodarczą oraz mieszkańcami miasta zostaną przedstawione zebrane wnioski i opinie. Urbanista wskaże, które z nich znajdą się w projekcie studium oraz wyjaśni dlaczego pozostałe nie mogą być uwzględnione. Informacje podsumowujące przeprowadzone konsultacje będą zamieszczane w prasie, a także w mediach społecznościowych i stronach internetowych oraz na infokioskach i telebimie.

 

Kiedy zatem możemy się spodziewać projektu nowego studium?

 

Sądzę, że projektu studium możemy się spodziewać na przełomie jesieni i zimy tego roku.

 

Chciałby Pan dodać coś na koniec?

 

Chciałbym zachęcić wszystkich do udziału w organizowanych przez urząd konsultacjach społecznych. Wpływajmy na przestrzeń naszego miasta. Pamiętajmy, że to my wspólnie decydujemy o tym, jak będzie wyglądać i się rozwijać nasze miasto.Komentarze do artykułu

Mieszkaniec

Burmistrz nie uzyskał wotum zaufania, więc wywołuje temat zastępczy - konsultacje społeczne. A gdzie jego wyborcze obietnice np. wieża ciśnień?

Napisz

Galeria zdjęć

Reklama

Reklama


Komentarze