Reklama


Reklama

30 lat działań dla dobra mieszkańców


Nieco ponad 30 lat temu, 8 marca 1990 r. Sejm uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, następnie w maju odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe. Byliśmy w tym czasie świadkami i uczestnikami szeregu istotnych przemian. Odnieśliśmy wówczas jeden z największych sukcesów w postaci pojawienia się samorządności, dało to możliwość, by obywatele sami decydowali o sprawach, które ich dotyczą. Od początku istnienia samorządów lokalnych ich rola stale się zwiększa. Jest to efekt stopniowego rozwoju demokracji i rosnących oczekiwań mieszkańców. Samorządy tworzą ludzie, którzy dobrze znają lokalne środowisko oraz jego potrzeby, dlatego starają się jak najlepiej wywiązywać z powierzonych zadań, aby sprostać potrzebom mieszkańców. Gmina Szczytno w świetle minionego trzydziestolecia

 


O tym, że dobrze wykorzystaliśmy 30-letnią samorządność świadczą zawarte w tabelach liczby obrazujące m.in. to, jak rósł budżet gminy w kolejnych latach tego już wieku oraz ile zainwestowaliśmy w rozwój. Potwierdza to także znaczny wzrost liczby mieszkańców. 


W pierwszych wyborach do Rady Gminy Szczytno wystartowało 49 kandydatów, frekwencja wyniosła 27%. Gmina była ówcześnie podzielona na 20 jednomandatowych okręgów wyborczych, a od 2002 na  15. 

 

Przewodniczącymi Rady Gminy Szczytno byli kolejno:


Zofia Czarkowska -  I kadencja (lata 1990 – 1994);

 

Kazimierz Jastrzębowski - II kadencja (lata 1994 -1998);

 

Henryk Ludwiczak - III kadencja (lata 1998 – 2002);

 

Wiesław Gołąb – IV i V kadencja (lata 2002 – 2010);

 

Zbigniew Woźniak – VI, VII i VIII kadencja (2010 – aktualnie).

 

Wójtami Gminy Szczytno byli kolejno:


Aleksander Kołodziejczak - pełnił funkcję: od 20.06.1990 r., do  04.04.2000 r.


Leszek Mielczarek - pełnił funkcję: od 12.04.2000 r.  do 17.10.2001 r.


Sławomir Wojciechowski - pełni funkcję od 05.12.2001 r. – aktualnie.

 

W styczniu 2015 roku Wójt Gminy Szczytno Sławomir Wojciechowski powołał swojego zastępcę została nim długoletnia dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu  –  Ewa Zawrotna, która  od 1999 roku do 2016 roku pełniła także funkcję sołtysa Sołectwa Lipowiec.

 

 

Dokonania Gminy Szczytno na przestrzeni trzydziestu lat

 

Jubileusz 30-lecia samorządności  jest dobrą okazją do dokonania podsumowań, refleksji oraz wyciągnięcia wniosków i nakreślenia perspektyw na kolejne lata funkcjonowania. 


Ostatnie trzydzieści lat w gminie Szczytno upłynęło pod znakiem inwestycji. Z biegiem lat gmina nabywała doświadczenia i jej działania w tej dziedzinie zyskiwały na dynamice i zakresie. Punktem przełomowym stał się fakt wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej. Dało to m.in. Gminie Szczytno nowe możliwości, zwłaszcza w zakresie korzystania z pomocy finansowej, której źródłem są fundusze UE.

 

Nowa Remiza strażacka OSP Płozy

 

Środki własne gminy przewidziane w budżecie umożliwiłyby realizację tylko części z planowanych zadań. Godne zauważenia jest jednak to, że samo istnienie realnych szans pozyskiwania środków zewnętrznych (w tym z funduszy strukturalnych UE) nie daje pełnego sukcesu. Gra tu ważną rolę również umiejętność korzystania z takiej pomocy. Dysponując stosownym zapleczem technicznym i odpowiednio przygotowanym personelem gmina sięgnęła po te środki. Znaczna część takich starań zakończyła się sukcesem. 

 

Boisko lekkoatletyczne w Lipowcu.

 


Zmiany, które zaszły w Gminie Szczytno na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat są widoczne nawet dla przeciętnego obserwatora. Miejscowości położone na terenie gminy zmieniają sukcesywnie swoje oblicze. Pojawiają się nowe obiekty, a warunki nauki i pracy obywateli oraz funkcjonowania wielu podmiotów uległy polepszeniu. Wszystko to przekłada się na wyższy standard życia mieszkańców.

 

Siedziba Urzędu Gminy Szczytno przy ulicy Łomżyńskiej od 2010 roku.

 


Najważniejsze z dokonań mijającego trzydziestolecia, czyli te, które mają największe znaczenie dla  mieszkańców gminy,  na które niejednokrotnie czekano długie lata.
Blisko 100% mieszkańców gminy Szczytno korzysta z dostępu do wody pitnej pochodzącej z wodociągów zbiorowych. Oprócz budowy sieci wodociągowych warte zaznaczenia są inwestycje w zakresie modernizacji ujęć wody w Kamionku, Wawrochach, Olszynach, Szymanach, Lipowej Górze Wschodniej, Lipowcu, Romanach i Trelkowie.

 

Siłownia plenerowa w Jęczniku.

 


Stopień skanalizowania gminy wynosi około 70%, a kolejne zadania w tym zakresie są na etapie realizacji; 

 

Infrastruktura drogowa w znacznym stopniu jest gruntownie zmodernizowana (najnowsze inwestycje to budowa drogi: Gawrzyjałki-Lipowiec, Sędańsk, Korpele-Lipowa Góra Zachodnia, Dębówko-Romany i Wały).

 

Hydrofornia w Romanach.

 

Sieć placówek oświatowych jest rozbudowana, wyremontowana,  wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne (m.in. rozbudowa szkół w Rudce i Wawrochach, budowa sal gimnastycznych, utworzenie nowych oddziałów Gminnego Przedszkola w Lipowcu i Gminnego Przedszkola w Nowinach). 

 

Rozbudowana Szkoła Podstawowa w Wawrochach.

 

Powstały dwa kompleksy sportowe „ORLIK”, 7 boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią, boisko lekkoatletyczne w Lipowcu, korty tenisowe oraz boisko do piłki siatkowej-plażowej w Nowym Gizewie oraz boisko piłkarskie z zapleczem rekreacyjno-sportowym w Olszynach.

 

Na terenie gminy wybudowano ponad 30 placów zabaw dla dzieci oraz liczne siłownie plenerowe.

 

Świetlica wiejska w Nowinach.

 

 

Wybudowano 12 nowych świetlic wiejskich, a 14 wyremontowano i wyposażono.

 

Zmodernizowano na terenie całej gminy oświetlenie drogowe.

 

Dokonano istotnej poprawy stanu bazy lokalowej jednostek OSP działających na terenie gminy oraz diametralnie unowocześniono tabor transportowo–bojowy w jednostkach, np. rozbudowa remizy OSP w Olszynach i budowa nowej dla OSP Płozy. Gmina Szczytno może się poszczycić 3 jednostkami należącymi do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: OSP Lipowiec od 1995 roku oraz OSP Olszyny i OSP Szymany od 2017 roku.

 

Kort tenisowy w Nowym Gizewie

 

Na terenie gminny jest zarejestrowanych ponad tysiąc podmiotów gospodarczych znajdujących się w rejestrze REGON, w tym 626 to podmioty wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 

W listopadzie 2009 r. Urząd Gminy Szczytno zmienił siedzibę. Z ratusza przy ul. Sienkiewicza przeniesiony został do świeżo wyremontowanego budynku przy ul. Łomżyńskiej 3. Nowy obiekt oprócz niezaprzeczalnych walorów estetycznych zapewnia przede wszystkim lepsze warunki obsługi interesanta.

 

Zaplecze rekreacyjno-sportowe w Olszynach.

 

Samorząd gminy Szczytno niemal od początku powstania prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi. Doświadczenia zdobyte w zakresie współpracy w poprzednich latach, a także w ostatnim okresie, pozwalają na dalsze pogłębianie partnerskiej współpracy w celu lepszego wykonywania zadań ustawowych przypisanych gminom.

 

Szkoła Podstawowa w Rudce.

 

Od 2001 gmina Szczytno wspiera najzdolniejszą młodzież z gminy. W 2005 roku powstał „Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży” w ramach, którego najzdolniejsi, młodzi mieszkańcy gminy otrzymują stypendia motywacyjne. Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach: nauka, sport i kultura. 

 

W sierpniu 2013 roku, gmina Szczytno była gospodarzem Dożynek Powiatowych. Organizacja tak dużej imprezy zakończyła się ogromnym sukcesem, dlatego Wójt Gminy Szczytno Sławomir Wojciechowski podjął decyzję o zorganizowaniu dożynek gminnych. Obecnie Dożynki Gminne to największa impreza organizowana co roku przez gminę, ciesząca się coraz większą popularnością nie tylko wśród mieszkańców gminy czy powiatu, ale całego kraju. 

 

Gmina stawia również na promocję sportu, jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez sportowych w naszym regionie. 

 

Samorząd Gminy Szczytno ma także ważny wkład w powstanie Lotniska Olsztyn-Mazury w Szymanach, polegający na aktywnym współdziałaniu z władzami województwa i realizacji części zadań wchodzących w zakres całego przedsięwzięcia. Gmina wybudowała m.in. drogi dojazdowe i kanalizację sanitarną umożliwiającą zrzut ścieków z lotniska. 

 

 

W 2018 roku Gmina Szczytno jako pierwsza w powiecie wprowadziła dla swoich mieszkańców dotacje celowe z budżetu Gminy Szczytno na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych. W ciągu trzech lat gmina na dotacje przeznaczyła blisko pół miliona złotych.

 

Choć pozyskiwanie środków pomocowych ciągle wymaga podejmowania wielu niełatwych decyzji, z podniesioną głową patrzymy w przyszłość i wspomagani głosami mieszkańców  dokładać będziemy starań, aby Gmina Szczytno - nasza Mała Ojczyzna była powodem naszej dumy. 

 

 

PODZIĘKOWANIA

 

Wszystko to, co zmieniło oblicze Gminy Szczytno w ciągu minionych 30 lat to sukces całej lokalnej społeczności, praca i zaangażowanie każdego z mieszkańców. Bez Państwa udziału,  postulatów, zgłaszanych potrzeb i oczekiwań, bez uwag, nawet tych krytycznych, nie dokonalibyśmy tak wiele. To Państwu nasza Mała Ojczyzna zawdzięcza swój dzisiejszy wizerunek.

 

Pięknie zagospodarowane posesje i całe wsie dowodzą, jak bardzo Gmina Szczytno jest nam bliska. Za tę trudną, wieloletnią pracę, zaangażowanie i udział w tworzeniu samorządu lokalnego serdecznie Państwu dziękuję oraz składam wyrazy największego szacunku za pełne zrozumienie, że samorząd lokalny – to my wszyscy, mieszkańcy Gminy Szczytno.


Z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego życzę Państwu, aby każdy nowy dzień  przynosił poczucie spełnienia Państwa oczekiwań na płaszczyźnie społecznej i prywatnej i aby nasza wspólnota nadal rozwijała się zgodnie z oczekiwaniami. Patrząc na stan naszej Gminy dzisiaj i 30 lat wstecz możemy być dumni z pracy i zaangażowania, jakie włożyliśmy w rozwój naszej małej społeczności lokalnej. 

 Wójt Gminy Szczytno 
Sławomir Wojciechowski

 

 


RADNI GMINY SZCZYTNO:

 

Małgorzata Antosiak, Nowiny (23018-nadal)
Danuta Bazych, Romany (2002-27.04.2007, 2010-do.03.2014)
Dorota Bednarczyk, Lipowiec (2010-2014)
Piotr Biedka, Wawrochy (2006-2010)
Marcin Błaszczak, Romany (2018-nadal)
Anna Bogacka, Lemany (1990-1994)
Zdzisław Bogacki, Lemany (2002-2014, 2018-nadal)
Krzysztofa Brakoniecka, Wawrochy (1994-25.03.1998)
Alfred Bugaj, Szymany (1990-1994)
Stanisław Ceberek, Olszyny (1990-2018)
Józef Ciechanowicz, Kamionek (1990-2002)
Zofia Czarkowska, Kamionek (1990-1994)
Stanisław Dąbrowski, Płozy (1990-do .12.1996, 1998-2006, 2010-2014)
Stanisław Deptuła, Czarkowy Grąd (1998-2010
Czesław Drężek, Leśny Dwór (1998-do 15.03.1999)
Józef Drężek, Lipowiec (1990-1994)
Władysław Drężek, Lipowiec (1994-1998)
Piotr Gasperowicz, Kamionek (1994-1998)
Wiesław Gleba, Małdaniec (1994-1998)
Benedykt Godlewski, Rudka (1998-2010)
Grzegorz Godlewski, Rudka (2014-nadal
Jadwiga Golon, Gawrzyjałki, (2018-nadal)
Wiesław Gołąb, Trelkowo (1998-2010)
Wanda Góras, Szymany (1994-2018)
Andrzej Górczyński, Nowe Gizewo (1994-1998)
Andrzej Grala, Wały (1990-1994)
Robert Jakubowicz, Marksewo (2010-2014)
Jan Kazimierz Jastrzębowski, Lipowiec (1994-1998)
Józef Jeznach, Marksewo (1994-1998)
Czesław Kargowski, Lipowiec (1990-1994)
Aleksander Kołodziejczak, Sawica (1990-1998)
Janusz Korczakowski, Romany (1994-2002)
Jerzy Kordek, Lipowiec (2002-2006)
Andrzej Kosakowski, Lemany (1994-1998)
Irena Kowalczyk, Nowiny (1998-2002)
Edmund Kuciński, Leśny Dwór (1990-1994)
Władysław Kulas, Niedźwiedzie (1990-1998)
Edward Lenarciak, Dębówko (1990 – nadal)
Krystyna Lis, Kamionek (1994-1998)
Tadeusz Lis, Lipowiec (1990-1994, 1998-2002)
Henryk Ludwiczak, Kamionek (1998-2002)
Sławomir Łyszkowski, Lipowa Góra Zach. (2010-2014)
Sylwia Majewska, Wały (2018-nadal)
Stanisław Merchel, Nowe Gizewo (2014-2018)
Marek Miśkiewicz, Nowe Gizewo (1990-1994
Lucjan Muchowski, Marksewo (1990-1994)
Tadeusz Niedźwiecki, Lipowa Góra Wsch. (1998-2002)
Sylwia Nowakowska, Olszyny (2018-nadal)
Bogusława Olczyk, Lipowiec (1998-2002)
Andrzej Olech, Wały (2010-2014)
Małgorzata Orzechowska, Sasek Mały (od 27.03.2003-2018)
Stanisław Pac, Garzyjałki (2010-2018)
Adolf Pasztaleniec, Trelkowo (2010-2018)
Wiesław Pietrzak, Szymany (1990-1994)
Jadwiga Piórkowska, Lipowiec (2006-2010)
Waldemar Pogorzelski, Romany (od 30.07.2007-2010)
Hanna Rydzewska, Nowe Gizewo (2018-nadal)
Jan Sadowski, Siódmak (1998-2002)
Lech Sawicz, Rudka (1990-1998)
Paweł Setecki, Lipowa Góra Zach. (2014-2018)
Henryk Sielski, Gawrzyjałki (1998-2010
Krzysztof Sikorski, Płozy (2014-nadal)
Stefan Skrodzki, Nowiny (1990-1998)
Ewa Stafijowska-Kliś, Kamionek (2002-2006)
Tadeusz Statkiewicz, Leśny Dwór (1994-1998)
Aleksander Stawiarz, Stare Kiejkuty (1998-2010, 2014-nadal)
Tadeusz Sygnowski, Piecuchy (1990-1994)
Mariusz Szarnowski, Kamionek (od 28.03.2007-2010)
Bogdan Sztymelski, Rudka (2010-2014)
Rafał Szumny, Lipowiec (2014-nadal)
Stanisław Turski, Wawrochy (1998-2002
Zdzisław Tyszkowski, Romany (1990-1994)
Henryk Ulatowski, Kamionek (2014-nadal)
Sławomir Wojciechowski, Janowo (1998-2002)
Zbigniew Woźniak, Leśny Dwór (29.04.1999-nadal)
Andrzej Wróbel, (2018-nadal)
Andrzej Zalewski, Kamionek (1990-1994)
Adam Żywica, Wały (2014-2018)

 Komentarze do artykułu

Napisz

Galeria zdjęć

Reklama


Komentarze

 • Szynobus zderzył się samochodem dostawczym (foto)
  kurierka i wszystko jasne

  były kurier


  2020-12-04 16:22:48
 • 2-lecie ratuszowych rządów Krzysztofa Mańkowskiego (rozmowa)
  Do NIKT. No to zanalizujmy pokrotce 16 lat minionej wladzy. Na przyklad jeziora. 1. Uzyskanie przez miasto wladztwa nad nimi, o co sie poprzednicy nieudolnie i malo wytrwale starali, bardziej pozorujac dzialania niz je istotnie realizujac. 2. Wladztwo otworzylo droge do tego, by miasto moglo cokolwiek w nich i przy nich robic, a jeziora, glownie duze, mogly czemus pozytecznemu sluzyc. 3. Oczyszczenie wody: wymagalo najpierw przebudowy kolektorow tak, by kanaly burzowe nie wlewaly wszelkiego g. do jezior. Wczesniej, w efekcie roznych \"awarii\" tymi odplywami burzowymi szly do jezior poprodukcyjne scieki, m,.in. z browaru czy mleczarni. 4. Po likwidacji zrodel syfu zrzucanego do jezior przyszedl czas na oczyszczenie wody we wspolpracy z UWM - trwalo trzy lata. 5. Kiedy woda juz nadawala sie do uzytku - powstala plaza miejska i milo bylo (i jest) widziec gromady uszczesliwionych dzieciakow taplajacych sie w tej wodzie, czego Szczytno bylo pozbawione przez kilkadziesiat wczesniejszych lat. 6. Uporzadkowanie terenow nadjeziornych lacznie z budowa sciezki wokol wiekszego z akwenow (przy wspolpacy z gmina, jako ze spora czesc tej sciezki przez teren gminy prowadzi). Warto byloby spytac tych, ktorzy nieustannie i licznie z tej sciezki korzystaja, czy w ogole pamietaja, ze to dzielo Gorskiej od poczatku do konca. To tylko jeden z kierunkow dzialan, ktore poprzednia wladza konsekwentnie realizowala: byla wizja, byl cel i wytyczona droga do jego osiagniecia. ULICE. Czy osoby mieszkajace przy ul. Lwowskiej pamietaja co im powiedzial burmistrz Zuchowski, gdy zadali budowy tej ulicy? \"To nie nasze, to powiatowe. Nie mozemy, nie da sie\". A za Gorskiej \"sie dalo\": I Lwowska, i Moniuszki, Przemyslowa, itp., dzieki czemu w wielu przypadkach nie trzeba sie przebijac przez zatloczone centrum. TERMOMODERNIZACJE. Ktos pamieta jak wygladal i jaki ziab panowal w budynku MDK-u? Ze takiego remontu doczekaly tez m.in. budynek MOPS-u czy przedszkola przy Polnej? Jesli wiec dzis Mankowski szczyci sie dzialaniami w SP6 czy przedszkolu przy ul. Konopnickiej, to raczej nie powinien mowic ze nadrabia \"wieloletnie zaleglosci\", bo te akurat inwestycje byly juz przygotowane przez Gorska, jak zreszta znakomita wiekszosc innych, ktore sa obecnie realizowane - np. ruiny zamku. I w tym tempie mozna by dlugo... A ze ludzka pamiec jest dobra, lecz krotka... coz.

  pirania


  2020-12-04 14:48:03
 • Nie zatrzymał się do kontroli drogowej, bo… był nietrzeźwy
  No i jeździj człowieku całe życie uczciwie, na trzeźwo, zgodnie z przepisami i ostrożnie - a raz takiego na drodze spotkasz i cię taki zabije.

  Kowal


  2020-12-03 19:15:54
 • Mega Paka dla Ratowników Medycznych
  To może by tak zamieścić przynajmniej loga - jeśli nie zdjęcia - Darczyńców. A nie tylko tego pana radnego, bo to nie jego pieniądze. Niestety to dość tania ustawka na plecach Ratowników i Darczyńców.

  Śmieszek


  2020-12-03 17:34:26
 • Nie żyje Witold Mocarski, pogrzeb w poniedziałek
  Spoczywają w pokoju promotorze.

  Andrzej


  2020-12-03 17:24:09
 • 2-lecie ratuszowych rządów Krzysztofa Mańkowskiego (rozmowa)
  Panie X-Men. Spośród 5. kandydatów startujących w wyborach na burmistrza w 2018 r. tylko 1. ujawnił swą \"polityczność\" - to był kandydat z PiS. \"Apolityczność\" wykazały komitety \"Z Górską dla Szczytna\", \"Wszystko dla Szczytna\", \"Aktywne Szczytno\". Wszystkie - także \"Razem dla mieszkańców\" - zostały zainfekowane działaczami powiązanymi bezpośrednio, lub pośrednio z konkretną partią polityczną (wiadomo, jaką). Wobec tego - obojętnie kto by zwyciężył: Gontarzewski, Wilczek, Lenard, czy Górska - każda z tych osób była tak czy owak afiliowana \"politycznie\" pod przykrywką apolitycznego komitetu wyborczego. W związku z tym wyrzucanie Burmistrzowi - jakikolwiek by nie był \"polityczności\" jest bzdurą. To tylko ujadanie z powodu braku dostępu do konfitur.

  Krajan


  2020-12-03 14:02:21
 • Bezdomni, kto i jak im pomoże?
  Chyba tylko matka Natura.

  Dziadek Mróz.


  2020-12-03 12:27:11
 • Premier: zamówiliśmy 45 mln dawek szczepionki; będą darmowe i dobrowolne; są widoki, by szczepienia rozpoczęły się od lutego
  Zobaczymy zainteresowanie tą szczepionką w Wielkiej Brytanii , tam już za tydzień będzie dostępna.

  Czy spadnie liczba zachorowań?.


  2020-12-03 12:21:55
 • 2-lecie ratuszowych rządów Krzysztofa Mańkowskiego (rozmowa)
  Panie Krajanie, co do apolityczność. Pani Górska startowała jawnie z ramienia PSL, a pan Mańkowski z komitetu \" Razem dla mieszkańców\" i udaje apolitycznego, czyżby się bał przed wyborami ujawnić swoje preferencje polityczne? Czy po prostu nie chciał grać z wyborcami w otwarte karty ?

  X-Men


  2020-12-03 09:25:47
 • 2-lecie ratuszowych rządów Krzysztofa Mańkowskiego (rozmowa)
  Do Krajana: No pewnie - wybierzmy samych swoich, radnych i burmistrza! Wtedy okaże się jak są apolityczni. Bo zanim zostaną wybrani - musza powstać komitety wyborcze - społeczne. No to wówczas ciężka praca dla zwykłego obywatela - szaraka: zdobyć podpisy, czyli przelecieć się po iluś domach, blokach, aby móc zarejestrować tenże komitet i tego kandydata. Trzeba też jakąś kasę na to wyłożyć, czyli poświęcić nie tylko czas, ale i pieniądze. A potem... Taka inicjatywa społeczna oczekuje spłaty długu: tu ulica, tam jezdnia, a gdzie indziej posadki i fuchy. I tak to jest. Każdy jest poszkodowany, jak nie załapie się na profity z władzy, lub przynajmniej jej okolic. Najłatwiej maja radni - jak już zostaną wybrani - to klamka zapadła - najwyżej ich drugi raz nie wybiorą - bo i tak już się najedli, czego mogli.

  Taki sobie czytelnik


  2020-12-02 19:45:55