Czwartek, 9 Lipiec, Imieniny: Hieronima, Palomy, Weroniki -

Reklama


Reklama

30 lat działań dla dobra mieszkańców


Nieco ponad 30 lat temu, 8 marca 1990 r. Sejm uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, następnie w maju odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe. Byliśmy w tym czasie świadkami i uczestnikami szeregu istotnych przemian. Odnieśliśmy wówczas jeden z największych sukcesów w postaci pojawienia się samorządności, dało to możliwość, by obywatele sami decydowali o sprawach, które ich dotyczą. Od początku istnienia samorządów lokalnych ich rola stale się zwiększa. Jest to efekt stopniowego rozwoju demokracji i rosnących oczekiwań mieszkańców. Samorządy tworzą ludzie, którzy dobrze znają lokalne środowisko oraz jego potrzeby, dlatego starają się jak najlepiej wywiązywać z powierzonych zadań, aby sprostać potrzebom mieszkańców. Gmina Szczytno w świetle minionego trzydziestolecia

 


O tym, że dobrze wykorzystaliśmy 30-letnią samorządność świadczą zawarte w tabelach liczby obrazujące m.in. to, jak rósł budżet gminy w kolejnych latach tego już wieku oraz ile zainwestowaliśmy w rozwój. Potwierdza to także znaczny wzrost liczby mieszkańców. 


W pierwszych wyborach do Rady Gminy Szczytno wystartowało 49 kandydatów, frekwencja wyniosła 27%. Gmina była ówcześnie podzielona na 20 jednomandatowych okręgów wyborczych, a od 2002 na  15. 

 

Przewodniczącymi Rady Gminy Szczytno byli kolejno:


Zofia Czarkowska -  I kadencja (lata 1990 – 1994);

 

Kazimierz Jastrzębowski - II kadencja (lata 1994 -1998);

 

Henryk Ludwiczak - III kadencja (lata 1998 – 2002);

 

Wiesław Gołąb – IV i V kadencja (lata 2002 – 2010);

 

Zbigniew Woźniak – VI, VII i VIII kadencja (2010 – aktualnie).

 

Wójtami Gminy Szczytno byli kolejno:


Aleksander Kołodziejczak - pełnił funkcję: od 20.06.1990 r., do  04.04.2000 r.


Leszek Mielczarek - pełnił funkcję: od 12.04.2000 r.  do 17.10.2001 r.


Sławomir Wojciechowski - pełni funkcję od 05.12.2001 r. – aktualnie.

 

W styczniu 2015 roku Wójt Gminy Szczytno Sławomir Wojciechowski powołał swojego zastępcę została nim długoletnia dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu  –  Ewa Zawrotna, która  od 1999 roku do 2016 roku pełniła także funkcję sołtysa Sołectwa Lipowiec.

 

 

Dokonania Gminy Szczytno na przestrzeni trzydziestu lat

 

Jubileusz 30-lecia samorządności  jest dobrą okazją do dokonania podsumowań, refleksji oraz wyciągnięcia wniosków i nakreślenia perspektyw na kolejne lata funkcjonowania. 


Ostatnie trzydzieści lat w gminie Szczytno upłynęło pod znakiem inwestycji. Z biegiem lat gmina nabywała doświadczenia i jej działania w tej dziedzinie zyskiwały na dynamice i zakresie. Punktem przełomowym stał się fakt wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej. Dało to m.in. Gminie Szczytno nowe możliwości, zwłaszcza w zakresie korzystania z pomocy finansowej, której źródłem są fundusze UE.

 

Nowa Remiza strażacka OSP Płozy

 

Środki własne gminy przewidziane w budżecie umożliwiłyby realizację tylko części z planowanych zadań. Godne zauważenia jest jednak to, że samo istnienie realnych szans pozyskiwania środków zewnętrznych (w tym z funduszy strukturalnych UE) nie daje pełnego sukcesu. Gra tu ważną rolę również umiejętność korzystania z takiej pomocy. Dysponując stosownym zapleczem technicznym i odpowiednio przygotowanym personelem gmina sięgnęła po te środki. Znaczna część takich starań zakończyła się sukcesem. 

 

Boisko lekkoatletyczne w Lipowcu.

 


Zmiany, które zaszły w Gminie Szczytno na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat są widoczne nawet dla przeciętnego obserwatora. Miejscowości położone na terenie gminy zmieniają sukcesywnie swoje oblicze. Pojawiają się nowe obiekty, a warunki nauki i pracy obywateli oraz funkcjonowania wielu podmiotów uległy polepszeniu. Wszystko to przekłada się na wyższy standard życia mieszkańców.

 

Siedziba Urzędu Gminy Szczytno przy ulicy Łomżyńskiej od 2010 roku.

 


Najważniejsze z dokonań mijającego trzydziestolecia, czyli te, które mają największe znaczenie dla  mieszkańców gminy,  na które niejednokrotnie czekano długie lata.
Blisko 100% mieszkańców gminy Szczytno korzysta z dostępu do wody pitnej pochodzącej z wodociągów zbiorowych. Oprócz budowy sieci wodociągowych warte zaznaczenia są inwestycje w zakresie modernizacji ujęć wody w Kamionku, Wawrochach, Olszynach, Szymanach, Lipowej Górze Wschodniej, Lipowcu, Romanach i Trelkowie.

 

Siłownia plenerowa w Jęczniku.

 


Stopień skanalizowania gminy wynosi około 70%, a kolejne zadania w tym zakresie są na etapie realizacji; 

 

Infrastruktura drogowa w znacznym stopniu jest gruntownie zmodernizowana (najnowsze inwestycje to budowa drogi: Gawrzyjałki-Lipowiec, Sędańsk, Korpele-Lipowa Góra Zachodnia, Dębówko-Romany i Wały).

 

Hydrofornia w Romanach.

 

Sieć placówek oświatowych jest rozbudowana, wyremontowana,  wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne (m.in. rozbudowa szkół w Rudce i Wawrochach, budowa sal gimnastycznych, utworzenie nowych oddziałów Gminnego Przedszkola w Lipowcu i Gminnego Przedszkola w Nowinach). 

 

Rozbudowana Szkoła Podstawowa w Wawrochach.

 

Powstały dwa kompleksy sportowe „ORLIK”, 7 boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią, boisko lekkoatletyczne w Lipowcu, korty tenisowe oraz boisko do piłki siatkowej-plażowej w Nowym Gizewie oraz boisko piłkarskie z zapleczem rekreacyjno-sportowym w Olszynach.

 

Na terenie gminy wybudowano ponad 30 placów zabaw dla dzieci oraz liczne siłownie plenerowe.

 

Świetlica wiejska w Nowinach.

 

 

Wybudowano 12 nowych świetlic wiejskich, a 14 wyremontowano i wyposażono.

 

Zmodernizowano na terenie całej gminy oświetlenie drogowe.

 

Dokonano istotnej poprawy stanu bazy lokalowej jednostek OSP działających na terenie gminy oraz diametralnie unowocześniono tabor transportowo–bojowy w jednostkach, np. rozbudowa remizy OSP w Olszynach i budowa nowej dla OSP Płozy. Gmina Szczytno może się poszczycić 3 jednostkami należącymi do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: OSP Lipowiec od 1995 roku oraz OSP Olszyny i OSP Szymany od 2017 roku.

 

Kort tenisowy w Nowym Gizewie

 

Na terenie gminny jest zarejestrowanych ponad tysiąc podmiotów gospodarczych znajdujących się w rejestrze REGON, w tym 626 to podmioty wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 

W listopadzie 2009 r. Urząd Gminy Szczytno zmienił siedzibę. Z ratusza przy ul. Sienkiewicza przeniesiony został do świeżo wyremontowanego budynku przy ul. Łomżyńskiej 3. Nowy obiekt oprócz niezaprzeczalnych walorów estetycznych zapewnia przede wszystkim lepsze warunki obsługi interesanta.

 

Zaplecze rekreacyjno-sportowe w Olszynach.

 

Samorząd gminy Szczytno niemal od początku powstania prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi. Doświadczenia zdobyte w zakresie współpracy w poprzednich latach, a także w ostatnim okresie, pozwalają na dalsze pogłębianie partnerskiej współpracy w celu lepszego wykonywania zadań ustawowych przypisanych gminom.

 

Szkoła Podstawowa w Rudce.

 

Od 2001 gmina Szczytno wspiera najzdolniejszą młodzież z gminy. W 2005 roku powstał „Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży” w ramach, którego najzdolniejsi, młodzi mieszkańcy gminy otrzymują stypendia motywacyjne. Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach: nauka, sport i kultura. 

 

W sierpniu 2013 roku, gmina Szczytno była gospodarzem Dożynek Powiatowych. Organizacja tak dużej imprezy zakończyła się ogromnym sukcesem, dlatego Wójt Gminy Szczytno Sławomir Wojciechowski podjął decyzję o zorganizowaniu dożynek gminnych. Obecnie Dożynki Gminne to największa impreza organizowana co roku przez gminę, ciesząca się coraz większą popularnością nie tylko wśród mieszkańców gminy czy powiatu, ale całego kraju. 

 

Gmina stawia również na promocję sportu, jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez sportowych w naszym regionie. 

 

Samorząd Gminy Szczytno ma także ważny wkład w powstanie Lotniska Olsztyn-Mazury w Szymanach, polegający na aktywnym współdziałaniu z władzami województwa i realizacji części zadań wchodzących w zakres całego przedsięwzięcia. Gmina wybudowała m.in. drogi dojazdowe i kanalizację sanitarną umożliwiającą zrzut ścieków z lotniska. 

 

 

W 2018 roku Gmina Szczytno jako pierwsza w powiecie wprowadziła dla swoich mieszkańców dotacje celowe z budżetu Gminy Szczytno na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych. W ciągu trzech lat gmina na dotacje przeznaczyła blisko pół miliona złotych.

 

Choć pozyskiwanie środków pomocowych ciągle wymaga podejmowania wielu niełatwych decyzji, z podniesioną głową patrzymy w przyszłość i wspomagani głosami mieszkańców  dokładać będziemy starań, aby Gmina Szczytno - nasza Mała Ojczyzna była powodem naszej dumy. 

 

 

PODZIĘKOWANIA

 

Wszystko to, co zmieniło oblicze Gminy Szczytno w ciągu minionych 30 lat to sukces całej lokalnej społeczności, praca i zaangażowanie każdego z mieszkańców. Bez Państwa udziału,  postulatów, zgłaszanych potrzeb i oczekiwań, bez uwag, nawet tych krytycznych, nie dokonalibyśmy tak wiele. To Państwu nasza Mała Ojczyzna zawdzięcza swój dzisiejszy wizerunek.

 

Pięknie zagospodarowane posesje i całe wsie dowodzą, jak bardzo Gmina Szczytno jest nam bliska. Za tę trudną, wieloletnią pracę, zaangażowanie i udział w tworzeniu samorządu lokalnego serdecznie Państwu dziękuję oraz składam wyrazy największego szacunku za pełne zrozumienie, że samorząd lokalny – to my wszyscy, mieszkańcy Gminy Szczytno.


Z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego życzę Państwu, aby każdy nowy dzień  przynosił poczucie spełnienia Państwa oczekiwań na płaszczyźnie społecznej i prywatnej i aby nasza wspólnota nadal rozwijała się zgodnie z oczekiwaniami. Patrząc na stan naszej Gminy dzisiaj i 30 lat wstecz możemy być dumni z pracy i zaangażowania, jakie włożyliśmy w rozwój naszej małej społeczności lokalnej. 

 Wójt Gminy Szczytno 
Sławomir Wojciechowski

 

 


RADNI GMINY SZCZYTNO:

 

Małgorzata Antosiak, Nowiny (23018-nadal)
Danuta Bazych, Romany (2002-27.04.2007, 2010-do.03.2014)
Dorota Bednarczyk, Lipowiec (2010-2014)
Piotr Biedka, Wawrochy (2006-2010)
Marcin Błaszczak, Romany (2018-nadal)
Anna Bogacka, Lemany (1990-1994)
Zdzisław Bogacki, Lemany (2002-2014, 2018-nadal)
Krzysztofa Brakoniecka, Wawrochy (1994-25.03.1998)
Alfred Bugaj, Szymany (1990-1994)
Stanisław Ceberek, Olszyny (1990-2018)
Józef Ciechanowicz, Kamionek (1990-2002)
Zofia Czarkowska, Kamionek (1990-1994)
Stanisław Dąbrowski, Płozy (1990-do .12.1996, 1998-2006, 2010-2014)
Stanisław Deptuła, Czarkowy Grąd (1998-2010
Czesław Drężek, Leśny Dwór (1998-do 15.03.1999)
Józef Drężek, Lipowiec (1990-1994)
Władysław Drężek, Lipowiec (1994-1998)
Piotr Gasperowicz, Kamionek (1994-1998)
Wiesław Gleba, Małdaniec (1994-1998)
Benedykt Godlewski, Rudka (1998-2010)
Grzegorz Godlewski, Rudka (2014-nadal
Jadwiga Golon, Gawrzyjałki, (2018-nadal)
Wiesław Gołąb, Trelkowo (1998-2010)
Wanda Góras, Szymany (1994-2018)
Andrzej Górczyński, Nowe Gizewo (1994-1998)
Andrzej Grala, Wały (1990-1994)
Robert Jakubowicz, Marksewo (2010-2014)
Jan Kazimierz Jastrzębowski, Lipowiec (1994-1998)
Józef Jeznach, Marksewo (1994-1998)
Czesław Kargowski, Lipowiec (1990-1994)
Aleksander Kołodziejczak, Sawica (1990-1998)
Janusz Korczakowski, Romany (1994-2002)
Jerzy Kordek, Lipowiec (2002-2006)
Andrzej Kosakowski, Lemany (1994-1998)
Irena Kowalczyk, Nowiny (1998-2002)
Edmund Kuciński, Leśny Dwór (1990-1994)
Władysław Kulas, Niedźwiedzie (1990-1998)
Edward Lenarciak, Dębówko (1990 – nadal)
Krystyna Lis, Kamionek (1994-1998)
Tadeusz Lis, Lipowiec (1990-1994, 1998-2002)
Henryk Ludwiczak, Kamionek (1998-2002)
Sławomir Łyszkowski, Lipowa Góra Zach. (2010-2014)
Sylwia Majewska, Wały (2018-nadal)
Stanisław Merchel, Nowe Gizewo (2014-2018)
Marek Miśkiewicz, Nowe Gizewo (1990-1994
Lucjan Muchowski, Marksewo (1990-1994)
Tadeusz Niedźwiecki, Lipowa Góra Wsch. (1998-2002)
Sylwia Nowakowska, Olszyny (2018-nadal)
Bogusława Olczyk, Lipowiec (1998-2002)
Andrzej Olech, Wały (2010-2014)
Małgorzata Orzechowska, Sasek Mały (od 27.03.2003-2018)
Stanisław Pac, Garzyjałki (2010-2018)
Adolf Pasztaleniec, Trelkowo (2010-2018)
Wiesław Pietrzak, Szymany (1990-1994)
Jadwiga Piórkowska, Lipowiec (2006-2010)
Waldemar Pogorzelski, Romany (od 30.07.2007-2010)
Hanna Rydzewska, Nowe Gizewo (2018-nadal)
Jan Sadowski, Siódmak (1998-2002)
Lech Sawicz, Rudka (1990-1998)
Paweł Setecki, Lipowa Góra Zach. (2014-2018)
Henryk Sielski, Gawrzyjałki (1998-2010
Krzysztof Sikorski, Płozy (2014-nadal)
Stefan Skrodzki, Nowiny (1990-1998)
Ewa Stafijowska-Kliś, Kamionek (2002-2006)
Tadeusz Statkiewicz, Leśny Dwór (1994-1998)
Aleksander Stawiarz, Stare Kiejkuty (1998-2010, 2014-nadal)
Tadeusz Sygnowski, Piecuchy (1990-1994)
Mariusz Szarnowski, Kamionek (od 28.03.2007-2010)
Bogdan Sztymelski, Rudka (2010-2014)
Rafał Szumny, Lipowiec (2014-nadal)
Stanisław Turski, Wawrochy (1998-2002
Zdzisław Tyszkowski, Romany (1990-1994)
Henryk Ulatowski, Kamionek (2014-nadal)
Sławomir Wojciechowski, Janowo (1998-2002)
Zbigniew Woźniak, Leśny Dwór (29.04.1999-nadal)
Andrzej Wróbel, (2018-nadal)
Andrzej Zalewski, Kamionek (1990-1994)
Adam Żywica, Wały (2014-2018)

 Komentarze do artykułu

Napisz

Galeria zdjęć

Powiązane wydarzenia

Reklama


Komentarze

 • Rybne trofea z Domowego
  A ja takiego karpia złapałem , więźbę dachową zrobiłem z szkieletu a łuskami z niego dach cały pokryłem.

  Bajki wędkarzy.


  2020-07-09 10:29:52
 • Gres na asfalcie niepokoi mieszkańców
  W Dźwiersztynach owszem zrobili remont miesiąc temu. Konsekwencja jest taka ze w centrum wsi jest gorzej niż było!!! Tak jest gorzej! Jak nie byłeś to nie pisz ze jest dobrze! Po jednej stronie stoi woda po drugiej dziury zrobiły się jeszcze głebsze niż były. Ale co robota wykonana. Do poprawy Panie Wilczek!

  Dźwiersztyny mają głos!


  2020-07-09 10:23:55
 • Gres na asfalcie niepokoi mieszkańców
  To jest kpina. Znaki już postawiono że \'\'remont\" zakończony i z czyją pomocą. Trudno nazwać to naprawą gdy naniesiono coś na nawierzchnie, bez wcześniej, wyrównania i naprawiania jej. Jeżdżę tą trasą codziennie i odczuwam wraz z autem, że jest to bubel. Lepiej nie jest więc gdzie zasadność wykonanej pracy.

  Donder


  2020-07-09 05:27:41
 • Czujne kamery i burmistrz
  Ten awans koleżanki to chyba z izolatki na lepszą celę? - no,bo jeśli ktoś rozumie słowo awans i chce go uczcić, to jest jakoś cywilizowany i nie pozbawiony praw i wolności, i zachowuje się kulturalnie czyli normalnie i pro- a nie antyspołecznie.

  ika


  2020-07-08 23:46:11
 • Oszczędzanie na trawnikach i innej zieleni
  Jestem za NIE koszeniem. Vide - decyzje wielkich miast, by kosić maks. 3 razy do roku trawniki miejskie, a niektóre tereny - pozostawiać jako naturalne łąki. Wszystko to w celu zatrzymania wody - dla nas i dla małych stworzeń w glebie. Nasze trawniki to nie pola golfowe w UK ani inne Wimbledony, by musiały mieć trawkę równą i niską jak włos na rekrucie. Dostawałam w poprzednich latach (= kadencji burmistrza) szału, gdy \"dziady\" z podkoszarkami od świtu latały wokół mego bloku i wyły nie tyle kosząc ile wyrywając dopiero co wyrastającą roślinność (łącznie z kwiatami i krzewami) wiele razy od wiosny do jesieni. Zostawiali tylko suche ścierniska. Na nic zdawały się pisma do urzędów UM, że skoro nie siali (siali sąsiedzi, i ja też), to niech nie wyrywają. Teraz jest nareszcie normalniej i cieszę się widząc spokojnie wyrosłą i wykłoszoną trawę, choć zwykle nie daje jej się wysiać naturalnie, bo już zostaje i teraz skoszona / podkoszona. I od razu też podrażnia niektórym nie tylko nerw ale i alergiczną naturę...

  ika


  2020-07-08 23:38:09
 • Zapraszają seniorów na bezpłatne zajęcia
  Wywołany do tablicy muszę się odnieść do faktów. W projekcie FIO kierowanym zarówno do młodzieży jak i seniorów zajęliśmy 10 miejsce w kraju na 2314 złożonych wniosków. Podziwiam niektóre wypowiedzi osób, nie znających założeń naszych programów wydają opinie i to znacznie odbiegające od zdania ekspertów. W kolejnym realizowanym przez z Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursie w ramach tegorocznej edycji programu ASOS złożono 1795 ofert, gdzie nasza oferta uplasowała się na 33 pozycji. Widocznie dla niektórych zbyt nisko oceniono naszą pracę, gdyż tylko 60 polskich organizacji w priorytecie 1 otrzymało dofinansowanie. Praca na rzecz mieszkańców Szczytna, zawsze jest dla mnie przyjemnością i wyzwaniem . Zwłaszcza wtedy, kiedy odbieram telefon, tak jak dzisiaj, od zapłakanej starszej osoby, która jest ogromnie wdzięczna, za to, że ktoś o niej pomyślał. Dużą pomocą przy docieraniu do tych osób są ośrodki pomocy społecznej i aktywnie działające stowarzyszenia oraz organizacje. Ponieważ, jak widać po komentarzach mamy mnóstwo niewykorzystanego potencjału. Proponuję wyłączyć komputer i rozejrzeć się dookoła, na pewno wokół nas ktoś potrzebuje pomocy. Czasami zwykła herbata i kilka minut rozmowy dla kogoś znaczy bardzo wiele. Pozdrawiam i zapraszam do współpracy Szczytno może być AKTYWNE.

  Paweł Krassowski


  2020-07-08 18:40:05
 • 42-latek życie zawdzięcza policjantom, wyciągnęli go z pożaru (zdjęcia)
  Szkoda że mieszkańcy mają takiego nieodpowiedzialnego lokatora

  Stefek Burczymucha


  2020-07-08 17:45:54
 • Gres na asfalcie niepokoi mieszkańców
  A nagranie z kamery samochodowej i świadkowie to już o tym świadczy czy także nie ? Lizusostwem kariery nie zrobisz.

  k.arzyna


  2020-07-08 17:20:41
 • Kamery popilnują Dźwierzut
  To chyba lepiej ,ze wydają na monitoring czyli dają chleb dla takich ludzi jak Pan plus bezpiczeństwo dla innych ludzi a niżeli mieli by to wydać na swoje pensje (przeżreć). To chyba jest plus dla władz ?

  Do pana alo


  2020-07-08 16:58:23
 • Gres na asfalcie niepokoi mieszkańców
  Posiadanie paragonu na wymianę szyby nie świadczy o uszkodzeniu jej na tej drodze . Odnośnie naprawy dróg przez Pana Nowaka niech się wypowiedzą mieszkańcy wsi Dżwiersztyny gm.Pasym , bagno tam na drodze stało przez kilka lat mimo próśb sołtysa tej wsi i radnego gminy Jedwabno. Zmiana na stanowisku dyrektora dała natychmiastowy rezultat za co bardzo Dziękujemy dla Pana Rafała Wilczka.

  Do K.arzyna i mol.


  2020-07-08 15:07:40