Poniedziałek, 18 Grudzień, Imieniny: Bogusława, Gracjana, Laury -
Jesteś świadkiem jakiegoś wydarzenia? NAPISZ O TYM

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JEDWABNO

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JEDWABNO o naborze na wolne stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie. 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 99/2017Wójta Gminy Jedwabno z dnia 01.12.2017r

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JEDWABNO

o naborze na wolne stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie

 

I. Nazwa i adres jednostki: Gminna Biblioteka Publiczna w Jedwabnie, ul. 1 Maja 63, 12-122 Jedwabno

II. Określenie stanowiska: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie.

III. Wymiar etatu: pełen etat

IV. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) nieposzlakowana opinia;

5) wykształcenie wyższe.

V. Wymagania dodatkowe:

1) wykształcenie wyższe o kierunku bibliotekarstwo lub pokrewne;

2) staż pracy na stanowisku dyrektora lub bibliotekarza;

3) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury oraz przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, aktów prawnych związanych z działalnością biblioteki;

4) znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem instytucji kultury i zagadnień branży kulturalnej;

5) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością bibliotekarską;

6)umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy;

7) umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera oraz pakietu aplikacji biurowych;

 

VI. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) kierowanie pracą Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie i reprezentowanie jej na zewnątrz;

2) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz w statucie Biblioteki;

3) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi do realizacji zadań biblioteki, określonymi w budżecie jednostki i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

4) upowszechnianie i rozwój czytelnictwa na terenie gminy;

5) zapewnienie prawidłowości, terminowości i rzetelności sprawozdań finansowych składanych na zewnątrz przez jednostkę oraz ich analiza;

6) wnioskowanie o rozwój lub zmiany w sieci bibliotecznej;

7) współpraca z instytucjami kultury oraz organizacjami pożytku publicznego, prowadzącymi działalność kulturalno-oświatową;

8) podejmowanie innych działań dla zaspokojenia potrzeb oświatowych i kulturalnych.

 

VII. Informacje o warunkach pracy:

1) miejsce pracy - praca w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie. Budynek niedostosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim. Praca na pełen etat, 40 godzin tygodniowo.

2)stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, obsługa interesanta, przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV);

2) list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko;

3) pisemną koncepcję funkcjonowania i rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie;

4)kwestionariusz osobowy wg. wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

5) odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;

6) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie za zgodność z oryginałem);

7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

8) zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;

9) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;

10)oświadczenie kandydata o niekaralności;

11) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają korzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Dokumenty i oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie. Kserokopie należy uzupełnić zapisem o zgodności z oryginałem i własnoręcznie podpisać.

 

IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Jedwabnie, ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno, pokój 20 (I pietro) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Jedwabnie, ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie" w terminie do dnia 19 grudnia 2017 roku do godz.15,30 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, życiorys (CV), inne dokumenty z danymi osobowymi muszą być opatrzone klauzulą:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.)."

 

Oświadczenie powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Uwaga:

 

Dodatkowe informacje, w tym informacje dotyczące warunków organizacyjno-finansowych działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie można uzyskać pod nr tel. 89/6213583.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu naboru o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni pisemnie i telefonicznie.

 

Przewidywany termin przystąpienia do rozpatrzenia ofert nastąpi:

I etap (sprawdzenie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów)

do 21 grudnia 2017 r.

II etap (rozmowa kwalifikacyjna) do 28 grudnia 2017 r.

 

Informacja końcowa o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jedwabnie – bip.jedwabno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jedwabnie.

 

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu, nie będą odsyłane, a nieodebrane osobiście przez zainteresowanych po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

 

Podano do publicznej wiadomości na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jedwabnie (bip.jedwabno.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jedwabnie w dniu 05 grudnia 2017 roku, oraz dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym.


 

 

 

 Powiązane wydarzeniaKomentarze do artykułu

Napisz

Komentarze

 • Jest kandydat na burmistrza Szczytna
  Czy PSL,SLD,PSL....to ten sam typ ludzi, iść tam gdzie nie trzeba się narobić tylko zbierać kasę. Wszyscy siebie warci.
  Autor: mieszkaniec
  2017-12-18 11:33:17
 • Szpital wciąż walczy o rehabilitację
  Nie ładnie Elmed nie ładnie...
  Autor: Borys
  2017-12-16 12:44:23
 • Bartosz Abramski - pasymski następca disco-Zenka
  Sam jesteś dno Wiesiu!!! Super oby tak dalej świetna piosenka
  Autor: Aleksandra Orzoł
  2017-12-15 22:17:15
 • Bartosz Abramski - pasymski następca disco-Zenka
  Sam jesteś dno ...zazdrościsz komuś chłopak ma talent,Super Bartku oby tak dalej
  Autor: Kasia
  2017-12-15 22:16:00
 • Znikająca zatoka autobusowa
  Pan Nowociński kłamie bo cała dokumentacja pozwalająca na budowę zatoki jest . Na zajęcie gruntu pod budowę zatoki wyraził zgodę poprzedni wójt gminy Rozogi pan Zapert którą to dokumentację zatajono podczas sprzedaży zatoki którą to działkę kupiła pani radna z Łuki gdzie to właśnie ona powinna o wybudowanie zatoki najbardziej walczyć - jakiś dziwny zbieg okoliczności . Chodzi tu wyłącznie o interes prywatny bo zatoka koliduje pani radnej w osobistym interesie i jakimś dziwny cudem wszyscy pod tym przekrętem się podpisują . Jeśli to zmiana nie istotna to dla czego musiała się na nowo podpisać Komenda w Szczytnie zatwierdzjąc tą zmianę i czy aby na pewno komendant coś o tym wie ?? Zobaczymy co powie na to pan wojewoda z Olsztyna ??? :-)
  Autor: Rafał
  2017-12-15 15:27:18
 • Jerzy Cimoszyński odchodzi na emeryturę
  Czy to aby na pewno potrzebne stanowisko?
  Autor: ga
  2017-12-14 15:07:59
 • Bartosz Abramski - pasymski następca disco-Zenka
  Porządna, ambitna muzyka - to lubie! Heheheheh3h
  Autor: Hrynial
  2017-12-14 13:16:03
 • Policjanci polują na pieszych
  W Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do nierespektowania prawa. Zasady są jasne. Skoro jest zakaz i ktoś go nie respektuje, to naraża się na sankcje. Proste?
  Autor: kama
  2017-12-14 09:44:19
 • Wojewoda wywalił Krzyśkowa
  Chłopska partia PSL. Widział ktoś chłopa z taką ilością pudru? Ale to nie jest ważne. Ważne, ze PSL ma już tylko 3% poparcia. Niedługo zapomnimy o tych "dżentelmenach".
  Autor: Rolniczka
  2017-12-13 23:10:24
 • Bartosz Abramski - pasymski następca disco-Zenka
  Co za dno
  Autor: Wiesław paleta
  2017-12-13 21:12:05